Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy  pri dodávkach tovaru a služieb medzi  spoločnosťou Multilab, s.r.o ako dodávateľom  a  a jej obchodnými partnermi(ďalej len odberateľ).

Odberateľ  podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je  odberateľdostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

II. Objednávanie

Odberateľ  dostane tovar za cenu uvedenú v cenovej ponuke, ktorá sa vypracováva pre dodávku tovaru. Cenová ponuka obsahuje všetky technické parameter výrobkov, dodacie podmienky a cenu tovarov. Ponuka obsahuje aj dobu platnosti navrhovanej ceny. Pri internetovom objednávaní zákazník súhlasí s cenou, za ktorú si Tovar objedná.

 Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:


- poštou na adresu  spoločnosti Vajkovce  158 044 43 Vajkovce
- elektronickou poštou na adrese  multilab@multilab.sk
- osobne
- telefonicky,ale aj v prípade telefonického objednania je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie ako pri písomnej forme objednávky

Objednávky takto odoslané musia obsahovať základné náležitosti: 

- Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo odberateľa
- IČO a IČ DPH, ak je registrovaný ako platiteľ DPH
- Kód a názov tovaru podľa cenníka
- Jednotkovú cenu
- Spôsob odberu a dopravy
- Dodaciu adresu
- Podpis osoby oprávnenej objednávať  tovar
- K
ontaktnú osobu s telefónnym číslom 
- Všetky ďalšie údaje, ktoré odberateľ považuje za dôležité

 Nepresné alebo neúplné údaje na objednávke môžu nepriaznivo ovplyvniť doddaciu lehotu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od splnenia objednávky, pokiaľ nie je schopný objednávku splniť, alebo tomu bránia iné okolnosti, napr. nezaplatené záväzky odberateľa.


III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia objednávky a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté odberateľomza účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Odberateľ  dáva dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu u objednávky , a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. 

IV. Cenové dojednania

 Všetky ceny sú zmluvné. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám  v náväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny kurzu mien. Platná cena tovaru je vždy uvedená v cenovej ponuke. Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH a celková cena za položku s DPH. Pri tovare z dovozu je prípadné clo obsiahnuté v cene.

V. Platobné podmienky

Úhrada ceny tovaru sa realizuje spravidla bankovým prevodom  na  základe daňového dokladu (faktúry). Splatnosť vystavených faktúr je 14 kalendárnych dní. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne zákazníka.
Dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet dodávateľa.  

V prípade oneskorenej úhrady faktúry (po dobe splatnosti) zo strany objednávateľa je dodávateľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania s úhradou faktúr.

VI.  Záručné a reklamačné podmienky

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Multilab, s.r.o ako dodávateľom  a  a jej obchodnými partnermi(ďalej len odberateľ).
Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442.  
Odberateľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u dodávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry.  Počas záručnej doby zaistí predávajúci odstránenie závady.Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. 
Niektoré výrobky sú dodávané so spotrebným materiálom, ktorého záruka je uvedená v záručnom liste priloženom v produkte. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou. 

Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Zákazník je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami. 
V prípade skrytej závady, ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie, si dodávateľ vyhradzuje nárok na náhradu škody u zákazníka, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom. V takomto prípade môže byť štandardná reklamačná doba 30 dní na vybavenie reklamácie prekročená. 

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:
- Mechanicky 
- Násilným otváraním, neodborným zásahom 
- Živelnou pohromou
- Zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok 
- Poškodená garančná nálepka, odstránená plomba 

VII.  Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. júna 2011 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahov
medzi spoločnosťou Multilab, s.r.o ako dodávateľom  a  a jej obchodnými partnermi(ďalej len odberateľ), sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 

Za spoločnosť  Multilab, s.r.o  schválil JUDr. Oravec . konateľ  spločnosti.
 

 

 

 

  

© 2011 - 2024 Multilab s.r.o. - univerzálny laboratórny dodávateľ

vytvoril Peter Futej ~ tvorba web stránok, e-shopov a SEO na mieru